Portfolio > The English High School of Boston

Interior photographs of The English High School of Boston, the oldest public high school in the United States.